Fondul de solidaritate a medicilor

REGULAMENT din 25 iunie 2021
de organizare și funcționare a Fondului de Solidaritate a Medicilor

EMITENT: COLEGIUL MEDICILOR DIN ROMÂNIA
Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 727 din 23 iulie 2021

Notă
Aprobat prin DECIZIA nr. 8 din 25 iunie 2021, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 727 din 23 iulie 2021.
Capitolul I Constituirea Fondului de Solidaritate a Medicilor

Articolul 1
Fondul se constituie la Colegiul Medicilor din România (CMR) din contribuțiile lunare obligatorii ale colegiilor teritoriale, în cuantum de 5% din contribuția anuală datorată de fiecare colegiu teritorial. Suma nefolosită în cursul unui an fiscal se va reporta pentru anul următor.
Articolul 2
Sumele de bani din care se constituie Fondul de Solidaritate a Medicilor vor fi încasate de către CMR odată cu încasarea taxelor și vor fi evidențiate într-un cont unic național distinct. Departamentul financiar-contabil al CMR poartă răspunderea pentru evidențierea separată a acestui fond.
Articolul 3
Fondul de solidaritate poate fi alimentat și cu sume de bani provenite din donații și sponsorizări.
Capitolul II Utilizarea Fondului de Solidaritate a Medicilor
Articolul 4
Fondul va fi utilizat în vederea acordării de ajutoare excepționale, pentru cazuri medicale grave ori în alte situații excepționale legate de viața sau sănătatea persoanei, membrilor CMR, inclusiv a membrilor familiei aflați în întreținerea nemijlocită a acestora. Prin membri ai familiei se înțeleg: soțul, soția, copiii și părinții medicilor.
Articolul 5
Sumele ce se vor plăti cu titlu de ajutor excepțional pentru o singură solicitare nu vor putea depăși 10% din bugetul anual alocat fondului de solidaritate. În cursul aceluiași an se poate acorda unui solicitant un singur ajutor.
Capitolul III Acordarea ajutoarelor din Fondul de Solidaritate a Medicilor
Articolul 6
Gestiunea curentă a fondului se asigură de către Colegiul Medicilor din România prin Departamentul financiar-contabil al CMR. Partea executivă a fondului de solidaritate se va realiza prin Comisia economico-socială și de asigurări de sănătate a CMR (Comisia). Comisia se va întruni fizic sau online, în prezența a cel puțin 2/3 din numărul total al membrilor Comisiei, și va adopta decizii cu majoritate simplă de voturi.
Articolul 7
Acordarea ajutoarelor din fond se va face numai în baza unei solicitări scrise. Solicitările vor fi depuse direct sau prin corespondență̆, la secretariatul CMR, și vor fi însoțite de înscrisuri doveditoare. Solicitarea va fi făcută de cel interesat, iar în cazul în care acesta nu se poate adresa personal, de soțul/soția, copiii sau părinții săi. Comisia are dreptul de a cere solicitantului orice document și orice lămuriri necesare, în situația în care acesta din urmă nu a depus toate documentele și dovezile necesare soluționării cererii.
Articolul 8
Dacă apreciază necesar, Comisia poate solicita informații suplimentare sau punctul de vedere al colegiului teritorial din care face parte medicul solicitant.
Articolul 9
Comisia va analiza cererile în baza documentației medicale și a celorlalte documente solicitate și în termen de maximum 10 zile lucrătoare va emite decizie de admitere sau de respingere a cererii.
Articolul 10
Decizia de respingere a cererii este irevocabilă și nu poate fi contestată.
Articolul 11
(1) În cazul admiterii cererii de acordare a ajutorului, aceasta va fi supusă ratificării de către Biroul executiv al CMR în proxima ședință a acestuia.
(2) În cazuri de urgență maximă, când orice întârziere poate pune în pericol viața solicitantului ajutorului sau a membrului său de familie, Comisia poate aproba acordarea imediată a unui ajutor în cuantum de până la 50% din valoarea supusă ratificării de către Biroul executiv. În această situație se va solicita acordul verbal sau prin mijloace electronice al membrilor Biroului executiv. Ajutorul integral va fi plătit după ratificarea de către Biroul executiv.
Articolul 12
Vor avea prioritate la aprobarea cererilor de ajutor cazurile medicale cu șanse de supraviețuire în cazul administrării tratamentului.
Capitolul IV Garanții
Articolul 13
(1) Biroul executiv al CMR va aproba ajutorul, cu titlu de regulă, în forma plății directe către solicitantul ajutorului.
(2) Biroul executiv va cere solicitantului ajutorului medical acordat din Fondul de Solidaritate a Medicilor o declarație pe propria răspundere prin care acesta se obligă să folosească banii acordați exclusiv pentru tratamentul/îngrijirea persoanei bolnave și își asumă angajamentul de a restitui banii în cazul nefolosirii lor în acest scop.